blossom entertainment

Sohn Chang Min

MENU

schedule

2019. FEBRUARY

 • 2019.02.01~2019.02.10차기작 검토 및 휴식
 • 2019.02.11~2019.02.17차기작 검토 및 휴식
 • 2019.02.18~2019.02.24차기작 검토 및 휴식

2019. JANUARY

 • 2019.01.01~2019.01.06차기작 검토 및 휴식
 • 2019.01.07~2019.01.13차기작 검토 및 휴식
 • 2019.01.14~2019.01.20차기작 검토 및 휴식
 • 2019.01.21~2019.01.27차기작 검토 및 휴식
 • 2019.01.28~2019.01.31차기작 검토 및 휴식

2018. DECEMBER

 • 2018.12.01~2018.12.09차기작 검토 및 휴식
 • 2018.12.10~2018.12.16차기작 검토 및 휴식
 • 2018.12.17~2018.12.23차기작 검토 및 휴식
 • 2018.12.24~2018.12.31차기작 검토 및 휴식

2018. NOVEMBER

 • 2018.11.01~2018.11.04차기작 검토 및 휴식
 • 2018.11.05~2018.11.11차기작 검토 및 휴식
 • 2018.11.12~2018.11.18차기작 검토 및 휴식
 • 2018.11.19~2018.11.25차기작 검토 및 휴식
 • 2018.11.26~2018.11.30차기작 검토 및 휴식

2018. OCTOBER

 • 2018.10.01~2018.10.07차기작 검토 및 휴식
 • 2018.10.08~2018.10.14차기작 검토 및 휴식
 • 2018.10.15~2018.10.21차기작 검토 및 휴식
 • 2018.10.22~2018.10.28차기작 검토 및 휴식
 • 2018.10.29~2018.10.31차기작 검토 및 휴식

2018. SEPTEMBER

 • 2018.09.01~2018.09.09차기작 검토 및 휴식
 • 2018.09.10~2018.09.16차기작 검토 및 휴식
 • 2018.09.17~2018.09.23차기작 검토 및 휴식
 • 2018.09.24~2018.09.30차기작 검토 및 휴식

2018. AUGUST

 • 2018.08.01~2018.08.05차기작 검토 및 휴식
 • 2018.08.06~2018.08.12차기작 검토 및 휴식
 • 2018.08.13~2018.08.19차기작 검토 및 휴식
 • 2018.08.20~2018.08.26차기작 검토 및 휴식
 • 2018.08.27~2018.08.31차기작 검토 및 휴식

2018. JULY

 • 2018.07.01~2018.07.08차기작 검토 및 휴식
 • 2018.07.09~2018.07.15차기작 검토 및 휴식
 • 2018.07.16~2018.07.22차기작 검토 및 휴식
 • 2018.07.23~2018.07.31차기작 검토 및 휴식

2018. JUNE

 • 2018.06.01~2018.06.10차기작 검토 및 휴식
 • 2018.06.11~2018.06.17차기작 검토 및 휴식
 • 2018.06.18~2018.06.24차기작 검토 및 휴식
 • 2018.06.25~2018.06.30차기작 검토 및 휴식

2018. MAY

 • 2018.05.01~2018.05.06차기작 검토 및 휴식
 • 2018.05.07~2018.05.13차기작 검토 및 휴식
 • 2018.05.14~2018.05.20차기작 검토 및 휴식
 • 2018.05.21~2018.05.27차기작 검토 및 휴식
 • 2018.05.28~2018.05.31차기작 검토 및 휴식

2018. APRIL

 • 2018.04.01~2018.04.08차기작 검토 및 휴식
 • 2018.04.09~2018.04.15차기작 검토 및 휴식
 • 2018.04.16~2018.04.22차기작 검토 및 휴식
 • 2018.04.23~2018.04.30차기작 검토 및 휴식

2018. MARCH

 • 2018.03.01~2018.03.04차기작 검토 및 휴식
 • 2018.03.05~2018.03.11차기작 검토 및 휴식
 • 2018.03.12~2018.03.18차기작 검토 및 휴식
 • 2018.03.19~2018.03.25차기작 검토 및 휴식
 • 2018.03.26~2018.03.31차기작 검토 및 휴식

2018. FEBRUARY

 • 2018.02.01~2018.02.04차기작 검토 및 휴식
 • 2018.02.05~2018.02.11차기작 검토 및 휴식
 • 2018.02.12~2018.02.18차기작 검토 및 휴식
 • 2018.02.19~2018.02.25차기작 검토 및 휴식
 • 2018.02.26~2018.02.28차기작 검토 및 휴식
/ [2019] 2 / 1 / [2018] 12 / 11 / 10 / 9 / 8 / 7 / 6 / 5 / 4 / 3 / 2